تبلیغات
≈ - ≈ 64 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 64 ≈

چهارشنبه 19 شهریور 1393 12:01 ق.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

امـروز صـبـح

از سـآعـت 8 تـآ سـآعـت 1:30

بـآشـگـآه وآلـیـبـآل بـودم 0_o

پـدرم در اومـد ..!!!

مـسـآبـقـه رو بـردیـم !

عـآغـآ چـآر امـتـیـآز عـقـب بـودیـم ،

سـرویـس کـه بـه مـن رسـید

یـه سـرویـسـآیـی زدم کـه نـگـو !!!

بـعـدش بـردیـم !

فـردآ سـآعـت 12:30 خـآنـه وآلـیـبـآل مـسـآبـقـه دآریـم

اگـه بـبـریـم مـدآل طـلـآ مـآل مـآســت !

اگـر هـم بـبـآزیـم مـدآل نـقـره !

کـلـی کـآر ریـخـتـه روم ...!

از یـه طـرف مـسـآبـقـآت

از یـه طـرف خـریـد هـآی عـروسـی خـآلـم

صـب زود بـآیـد پـآشـم بـرم حـمـوم >_<

بـعـدش مـوهـآمـو سـشـوآر کـنـم ...

خـو خـیـلـی زورم مـیـآد !

خـدآ فـردآ رو بـه خـیـر بـگـذرونـه ..!


+ امـروز یـه پـسـره تـیـکـه انـدآخـت :

چـقـدر بـآمزهــــ !!! ایـن بـزرگ شـه چـی مـیـشـهـــ !!!!!!

خخخخخخ !!! ^__^

ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥