تبلیغات
≈ - ≈ 51 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 51 ≈

جمعه 5 اردیبهشت 1393 07:30 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

פֿــــــ✘ــــב ایــــا ...

آغــوشـــت را امـــشـــب بـہ مـــــــלּ مــے בهـــے ؟

بــراے گـــــفــتــלּ ... چــیــزے نــــבارَم

امــــا بـــراے شـنــفـــتـــלּ פــــرف هـاے تــ✘ــو ، گـوش بسـیـــار...

مـے شــــوב مـــלּ بـُــغـض ڪـــنـــم ..

تـو بگــویـے : مـگـر פֿـــــــבایــت نـبـــاشـــב 

ڪـہ ایــنـگـــونـہ بـُـــغــض ڪــنـــے

مـے شــــوב مـــלּ بـگـــــویـَــ ـــم פֿـــــבایـــا ...؟

تـو بــگــویـے : جـــاלּ בلــــم ...

مـــے شـوב بـــیـــایــے ؟

تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــا مـے ڪـنـ ـم ...

ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥