تبلیغات
≈ - ≈ 37 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 37 ≈

دوشنبه 7 بهمن 1392 06:03 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

دیــروز هـمـرآه خــآلــم و مــآدرم رفــتــیــم بــآزآر

10 بـهـمـن عـروسـی دعـوتـیـم مـنـم مـی خـوآسـتـم بـرآ خـودم لـبـآس بـگـیـرم

چـقـدر هـم گـرفـتـم دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

مــنــم کــلــآ بــی اعــصــآب !

هــیـچـی خـوشـگـل پـیـدآ نـکـردم !

هـمـش یـآ لـُخـتـی بـود یـآ زشـت و بـزرگ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

فـردآ هـم دوبـآره مـیـرم

خدآ کـنـه یـه چـیـزی پـیـدآ کـنـم دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

9 بـهـمـن فـیـلـم عـشـقـمـو مـیــــــــــــده دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

هـر وقـت تـبـلـیـغـشـو پـخـش مـیـکـنـه دسـت و پـآمـو گـم مـیـکـنـم بـس کـه جـو زده مـیـشـم !

دآرم لـحـظـه شـمـآری مـیـکـنـم دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

سـوآل پـسـت : شـمـآ هـم تـو پـیـدآ کـردن لـبـآس مـشـکـل دآریـن ؟!

بـیـشـتـر چـه مـدل لـبـآس هـآیـی مـیـپـوشـیـن ؟


+ امـشـب سـآعـت 22:10 شـبـکـه مـآزنـدرآن

اگـه مـیـخـوآیـن بـآ تـیـم مـحـشـر آمـُل (کــآلـه) آشـنـآ بـشـیـن حـتـمـآ نـگـآه کـنـیـن دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

+ تـولـد مـحـسـن مـسـلـمـآن بـه طـور ویـژه ای مـبـآرک !!

دوسـتـمـو دعـوت کـرد ولـی از اونـجـآیـی کـه یـه بـچـه 16 سـآلـه تـنـهـآیـی نـمـی تـونـه بـره تـهـرآن ، نـرفـت !

(عـکـسـآشـو تـو صـفـحـآت جـآنـبـی بـبـیـنـیـد)


+ ایـنـدفـعـه هـمـه رو خـبـر کـردم هـرکـی تـنـبـلـی کـنـه نـظـر نـده پـآک مـیـشـه ...

حـدآقـل یـکـم بـرآی نـظـرآی مـن ارزش قـآئـل بـآشـیـن .
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥