تبلیغات
≈ - ≈ 35 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 35 ≈

شنبه 5 بهمن 1392 06:45 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

هــآی اوری وآن ...

احـسـآس مـیـکـنـم حـآلـم خـوب نـیـســ

یـه مـوضـوعـی دآره رو مـغــزم رژه مـیـره

ایـنـآ رو ولـش ،

هـیـچـوقـت از دوسـتـآم ( F5+1 ) ایـنـقـدر دلـگـیر نـبـودم :_(

خـودشـون هـر روز همـدیـگـه رو مـیـبـیـنـن ولـی مـن کـه نـمـی بـیـنـمـشـون چـی ...

انــگــآر فـرآموش شــدم ...

تـآ مـن بــهــشــون زنــگ نــزنـم حـتـی نـمـیـگـن هــآنــآ مُــرده یـآ زنـده 

هــیــچـکـس بـهـم زنـگ نـمـیـزنـه ...

هــیــچـکـس بـه فـکـر مـن نـیـسـت ...

چـقـدر بـآ هـم خـوشـحـآلـن ...

اونـقـدری کـه حــتــی مـنـو فـرآمـوش کـردن ...

فـقـط مـیـتـونـم بـگـم یـآدش بـخـیـر پــآرســآل

ســآنـی تـو بـهـتـریـن دوسـت مـنـی ولـی خـیـلـی نــآمــردی :(

پـس چـی شـد اون مـوقـع هـآ کـه حـرفـآمـون پـشـت تـلـفـن کـمـتـر از یـه سـآعـت نـبـود ؟!

چـی شـد اون مـوقـع هـآ کـه هـمـش عـسـل صــدآم مـیـکـردی ؟ کـجـآ رفـت ؟

هـمـیـشـه بـهـت مـیـگـم تـنـهـآم ولـی تـآ مـن اس نـدم اس نـمـیـدی ...

خـسـتـه شـدم از بـس دلـتـنـگــتــونــم .

بــخـــدآ خـسـتـه شـدم ...

یـه بــآر هـم شـمـآ دلـتـنـگ مـن بـآشـیـن چـی مـیـشـه مـگـه ؟؟!

از ایــن بـه بــعــد مـنـم یـکـی مـثـل خـودتـون مـیـشـم ...

هــمــه ی دلــتــنــگــی هــآمـو فـرآمـوش مـیـکـنـم .

وآبـسـتـگـیـمـو تـمـوم مـیـکـنـم .

شــآنــسـشـو دآشـتـم کـه سـآل بـعـد بـیـآم پـیـشـتـون ،

ولـی بـآ ایـن بـی تـوجـهـی هـآ ،

ایــن کـآرو نـمـیـکـنـم .

حـتـی اگـه دیـگـه مـآمـآنـم بـگـه بـرو نـمـیـرم ...

شــمــا هـیـچـوقـت نـمـیـتـونـیـد احـسـآس مـنـو درک کـنـیـن ،

چـون طـعـم تــنــهــآیــی رو تــو یـه مـدرسـه دور از هـمـه حـس نـکـردیـن .

کــومــآئــو چــیــنــگــو هــآ ( F5+1 ) ،

ولـی دیـگـه هــآنــآی ســآبـق نـمـیـشـم .

مـطـمـئـنـم بـعـد از 25 اسـفـنـد هـمـه چـیـز تـغـیـیـر مـیـکـنـه .

زنــدگــیــم تـغـیـیـر مـیـکـنـه .


+ اگـه بـیـشـتـر بـنـویـسـم ...

هــیـــچــی بـیـخـیــآل ...
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥