تبلیغات
≈ - ≈ 21 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 21 ≈

دوشنبه 9 دی 1392 06:45 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

هــآی !!

امــتــحــآنــآ هــمــیــنـطـور در جـریـآن هـسـتـن !

ولـی مـن امـروز در اسـتـرآحـت بـه سـر مـیـبـرم !!!

امـتـحـآن بـعـدی دوشـنـبـه هـفـتـه بـعـد ، «زیــســت »

اوووووووووفـــــــ اصــن چـه کـرده بـآ مـن ایـن شـبـکـه کـی بـی اس :>

مــعــتــآد شــدم !


از ایـن بـه بـعـد از هـمـه چـی آپ مـیـکـنـم .


+ عــکــس بــآلــآیــی عــشــق مــنــه !

«هــیــوریــن»ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥