تبلیغات
≈ - ≈ دوســــتــــآم ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*


عــشــقــآی مــن ( دوســت هـآی غـیـرمـجـآزی !!! )

ســآنــی

نــآنــی

الــی

مــیــثــی

رهــآ

( الـبـتـه ایـنـآ اسـم مـسـتـعـآره )

بـآ خـودم مـیـشـیـم 6 نـفـر کـه اسـم گـروهـمـون هـسـت : F5+1


+ آتــــش ( دخــتــره هــآ! )

+ نــغــمــه

_____________________________________________________________

دوســتــآی مــجــازی

فــروغ :*

سـئـوهـیـون :*

کـآمـلـیـآ :*

ژیــنــآ :*

الــیــز :*

خـوآهـشـآ نـگـیـد مـنـو نـنـوشـتـی چـون خـودم بـهـتـر مـیـدونـم دوسـتـآم کـیـآ هـسـتـن :|

---------------------------

از وب هـیـلـآری جـون ایـدشـو گـرفـتـم.

http://j00rab.mihanblog.com